Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení
Společnost SkyEvent s.r.o., IČ: 097 54 296 nabízí vyhlídkové lety horkovzdušnými balóny (dále služby) v rámci spolupráce se společností Aeronautic club, z.s., IČ: 449 65 320, se sídlem Kamenomlýnská 128/6, Brno, která má oprávnění provozovat letecké práce, vyhlídkové lety horkovzdušnými balóny. Vyhlídkové lety provozuje společnost SkyEvent s.r.o. také pod obchodní značkou SKYBALLOON. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi společností SkyEvent s.r.o. / SKYBALLOON a objednatelem služby, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána nebo která službu využije (dále klient). Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti SkyEvent s.r.o., a to www.skyballoon.cz.
 
2. Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi SkyEvent s.r.o. / SKYBALLOON a klientem vzniká zaplacením zálohy nebo celé kupní ceny letenky. Klientem je myšlena osoba nebo firma, která služby SkyEvent s.r.o. / SKYBALLOON využívá. Koupí letenky nebo rezervací termínu slsužby klient potvrzuje, že souhlasí se všeobecnými smluvními podmínkami.
Objednávkou služby souhlasí klient s tím, že údaje o jeho osobě budou společností SkyEvent s.r.o. / SKYBALLOON uchovávány v souladu s příslušnými zákony o ochraně dat. SkyEvent s.r.o. / SKYBALLOON se zavazuje, že bude používat tyto údaje pouze pro vlastní potřebu a nebude je předávat dále třetím osobám.
 
3. Předmět smlouvy – vyhlídkový let balonem / propagační let
Klient se s posádkou balónu setká na předem domluveném místě. O místě startu a provedení letu nebo zrušení letu rozhoduje vždy velitel balónu (dále pilot). Před startem jsou klienti poučeni o chování během přípravy a letu balonem. Posádka připravuje balón k letu, klienti mohou být této přípravy účastni. Balón letí vždy stejným směrem jako převládající směr větru, místo pro přistání pilot určí v poslední fázi letu. Doba letu je dána dle typu letenky. Skutečná doba letu může být zkrácena nebo prodloužena pilotem z důvodu bezpečného provedení letu a přistání. Balón je sledován doprovodným vozidlem, které zajišťuje mj. návrat klientů, posádky a techniky na místo setkání. Po přistání je posádkou připraven tradiční balonářský křest s přípitkem a klientům jsou předány pamětní listy.
Hlavní letová sezóna probíhá v období od 1. dubna do 31. října. V ostatních měsících se létá v ČR pouze výjimečně, a to v případě privátních a expedičních letů. Balóny létají pouze ráno a v podvečer (start asi 1 hodinu po východu a 1-2 hodiny před západem slunce). Orientační čas setkání na let se klient dozví při rezervaci termínu letu. V případě podvečerního letu Vám pilot nebo operátor bude potvrzovat konání akce v den letu, mezi 13:00 – 14:30. Pro ranní lety platí potvrzení letu den před plánovaným letem v odpoledních až podvečerních hodinách, vždy ale do 22:00. V případě nepříznivé předpovědi meteorologických podmínek je let zrušen a klient si rezervuje náhradní termín letu. Konečné potvrzení nebo zrušení letu se provádí vždy pomocí SMS nebo telefonicky.
 
4. Poukázka – letenka pro vyhlídkový let balonem
Klient může využít službu pouze s platnou letenkou na vyhlídkový let balónem vydanou společností SkyEvent s.r.o. / SKYBALLOON, nebo s platným certifikátem zprostředkující společnosti, která má s SkyEvent s.r.o. / SKYBALLOON uzavřenou dohodu o spolupráci.
 
5. Objednávka letenky
Klient si může objednat letenku na stránkách www.skyballoon.cz, telefonicky, e-mailem nebo osobně u oprávněných osob případně obchodních partnerů společnosti. Součástí vydané letenky je přiložený dokument se základními informacemi pro pasažéry.
 
6. Dodání letenky
Letenku si lze vyzvednout osobně nebo je po dohodě doručována pomocí distribučních společností. Společnost SkyEvent s.r.o. / SKYBALLOON nenese zodpovědnost za případná zpoždění vzniklá při distribuci.
 
7. Cena letu balónem
Ceník nabízených služeb je uveden na internetových stránkách www.skyballoon.cz. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena na dokladu o prodeji nebo na výzvě k platbě. Cena může být kupujícím uhrazena způsoby, které jsou uvedeny na www.skyballoon.cz.
 
8. Platnost letenky
Po zaplacení je letenka aktivována a zařazena do databáze připravovaných letů. Platnost letenky jsou 2 roky od data uhrazení ceny letenky, pokud není uvedeno jinak. Zakoupenou letenku / letenky je možné po dohodě možné zaměnit za jiný nabízený typ služby dle ceníku.
Pokud klient nevyužije letenku do konce doby platnosti, může před vypršením platnosti kontaktovat klientské centrum a prodloužit platnost letenky. Zdarma je platnost letenky prodloužena v případě, že klient měl rezervované alespoň 3 termíny letu a lety byly zrušeny ze strany společnosti SkyEvent s.r.o. / SKYBALLOON z důvodu nepříznivého počasí. Pokud nedošlo k žádné rezervaci letu během původní platnosti letenky (v běžné letové sezóně duben–říjen), prodloužení platnosti letenky bude zpoplatněno částkou 500 Kč/1 letenka. Žádost o prodloužení platnosti letenky klient pošle písemně na e-mail fly@skyballoon.cz. Vždy ale minimálně 14 dnů před uplynutím platnosti letenky.
Po uplynutí doby platnosti letenky klient ztrácí nárok na poskytnutí služby a závazek společnosti SkyEvent s.r.o. / SKYBALLOON poskytnout službu tímto zaniká. Společnosti SkyEvent s.r.o. / SKYBALLOON vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši uhrazené ceny jako sankce za porušení povinnosti klienta službu využít.
 
9. Stornování letenky
Klient může odstoupit od smlouvy v období 30 dnů od data vystavení letenky. Oznámení o odstoupení od smlouvy je třeba zaslat písemně na e-mail fly@skyballoon.cz. Letenka tím ztratí svoji platnost. Peníze se vrací osobě nebo firmě, která letenku zakoupila do 14 dnů po obdržení oznámení, a to výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet klienta. Společnost SkyEvent s.r.o. / SKYBALLOON má nárok na náhradu škody a nákladů za poštovné ve výši 500Kč/1 letenka.
 
10. Rezervace termínu
Rezervace termínu letu probíhá elektronickou poštou na adrese fly@skyballoon.cz, nebo v pracovní dny 9:00 - 15:00 hod. telefonicky na klientském centru společnosti SkyEvent s.r.o. / SKYBALLOON. Rezervaci doporučujeme provádět nejméně 14 dní před plánovaným termínem letu. Při rezervaci je klient povinen uvádět pravdivé údaje (jméno, příjmení, kontaktní údaje, hmotnost). Rezervovat si můžete vždy pouze jeden termín letu a v případě neuskutečnění letu si následně můžete rezervovat náhradní termín.
 
11. Zrušení rezervace termínu společností SkyEvent s.r.o. / SKYBALLOON
1. SkyEvent s.r.o. / SKYBALLOON je oprávněn zrušit rezervaci z technických důvodů nejpozději 2 dny před sjednaným termínem letu, klient bude informován SMS zprávou nebo telefonicky.
2. SkyEvent s.r.o. / SKYBALLOON je oprávněn zrušit rezervaci v případě nepříznivého počasí nejpozději 3 hodiny před plánovaným časem setkání na let, klient bude informován SMS zprávou nebo telefonicky.
3. SkyEvent s.r.o. / SKYBALLOON je oprávněn zrušit rezervaci na místě setkání, pokud pilot rozhodne o zrušení letu z důvodu bezpečnosti nebo při změně meteorologických podmínek. Ve všech uvedených případech nevzniká právo klienta na náhradu škody vzniklé v přímé souvislosti se zrušením rezervace (např. náklady na dopravu na místo setkání). Klient má nárok na sjednání nového termínu letu v rámci platnosti letenky.
 
12. Zdravotní omezení
Z bezpečnostních důvodů nemohou být přepravovány těhotné ženy. Před letem by se měli se svým ošetřujícím lékařem poradit klienti s onemocněním srdce, krevního oběhu, s plicními onemocněními a onemocněními pohybového ústrojí. Klient je povinen informovat klientské centrum společnosti SkyEvent s.r.o. / SKYBALLOON o svých zdravotních omezeních, případně o snížené pohyblivosti (kolena, kyčle, páteř, kloubní náhrady...). Starší osoby by se měli při rozhovoru s operátorem klientského centra nechat informovat o možném riziku.
Letu balónem se účastní klient na vlastní odpovědnost. Měl by být fyzicky zdatný́ a je zcela na jeho zvážení, za může aktivitu absolvovat. V případě jakýchkoliv pochybností je dobré konzultovat situaci s klientským centrem společnosti SkyEvent s.r.o. / SKYBALLOON.
Pilot má právo vyloučit z přepravy těhotnou ženu, klienta, u kterého existuje podezření na použití alkoholu nebo drog, klienta se sníženou pohyblivostí, popř. klienta, který není schopný zaujmout bezpečnou přistávací pozici (podřep, ...) – zaplacená letenka v takovém případě propadá bez náhrady.

13. Oděv a zavazadla klienta
Je doporučeno pohodlné, tmavé, sportovní oblečení a pevné boty (tenisky). V koši balónu není větší zima než na zemi, není třeba se oblékat tepleji. Oděv může být během letu a přistání znečištěn.
Filmování a fotografování je povoleno. Za kamery, brýle, fotoaparáty, oděv a podobné předměty společnost SkyEvent s.r.o. / SKYBALLOON nemůže převzít žádné ručení. Vezme-li klient uvedené předměty s sebou, pak je sám odpovědný za jejich bezpečné opatrování, během celého letu, včetně fáze přípravy, startu a přistání, jakož i během jízdy autem na místo startu a z místa přistání zpět na místo setkání. Za poškození a zranění způsobená přístroji některého z klientů ručí klient, který veze tyto přístroje s sebou.
Podle leteckého zákona jsou klienti povinni podrobit se bezpečnostní prohlídce, aby se vyloučila možnost přepravy nebezpečných předmětů (zbraně, výbušniny, hořlaviny, ...).
Pilot má právo vyloučit z přepravy klienta, který má nevhodné oblečení a obuv. Zaplacená letenka v takovém případě propadá bez náhrady.
 
14. Povinnosti klienta
Při rezervaci termínu letu je klient povinen uvádět pravdivé údaje – jméno, příjmení, kontaktní údaje, hmotnost, informace o zdravotním stavu.
V zájmu bezproblémového a bezpečného průběhu letu musí klient uposlechnout všech pokynů pilota a posádky, a to na startovní ploše, v průběhu letu, po přistání a při návratu na startovní místo.
Pilot má právo vyloučit z přepravy klienta, který uvedl nepravdivé údaje o svém zdravotním stavu a hmotnosti, popř. klienta který není schopný porozumět pokynům pilota a posádky. Zaplacená letenka v takovém případě propadá bez náhrady.
 
15. Pojištění klienta
Každý klient je řádně pojištěn dle platných zákonů. V případě způsobení škody či zranění během startu, letu a přistání, pokud takováto situace nastane, musí být událost neprodleně oznámena pilotovi provádějícím let nebo vedení společnosti bezprostředně po uskutečnění letu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 
16. Záruka kvality provedení letu
Vyhlídkový let se koná pouze při vhodném počasí pro let balonem, při dohlednosti větší než 5 km a celkové vzdálenosti letu větší než 3 km.
Doba letu je uvedena u každého nabízeného typu letu a může být zkrácena o max. 15 minut, pokud není s pasažéry dohodnuto jinak.
Za letu se dle místních podmínek balón pohybuje vyjma vzletu a přistání ve výšce 150 – 1000m nad zemí.
Každý pasažér, který letí poprvé je po letu pokřtěn a získává pamětní list. Křest má slavnostní charakter.
Každý pasažér je před letem poučen o průběhu letu a bezpečnostních pravidlech.
V případě nedodržení těchto záruk je nabídnuta možnost opakování letu.
 
17. Provedení letu jinou firmou
V jednotlivých případech může společnost SkyEvent s.r.o. / SKYBALLOON pro realizaci letu použít jinou firmu, která splňuje stejné právní předpoklady zákona o civilním letectví. Ručení přejímá v tomto případě tato pověřená firma. Ručení velitele letadla se řídí dle platných zákonů o civilním letectví.
 
18. Reklamace a stížnosti
Při řešení reklamací a stížností klient neprodleně informuje vedení firmy SkyEvent s.r.o. / SKYBALLOON ústní nebo písemnou formou. Stížnost bude neprodleně prověřena a klient bude o výsledku šetření informován do 30 dnů od podání podnětu.
 
19. Ochrana osobních údajů (GDPR)
Společnost SkyEvent s.r.o. / SKYBALLOON se řídí veškerými zásadami ochrany osobních údajů stanovených zákonem. Za tímto účelem má společnost zpracovanou prováděcí směrnici týkající se ochrany osobních údajů klientů.
 
20. Závěrečná ustanovení
Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 1.11.2022.
Pokud je některé z ustanovení těchto obchodních podmínek a přepravních podmínek neúčinné, zůstávají tím ostatní ustanovení nedotčena.