Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení
Společnost Aeronautic club Brno, z.s., IČ: 449 65 320, se sídlem Bolzanova 10, Brno, má oprávnění provozovat letecké práce, vyhlídkové lety horkovzdušnými balóny (dále služby). Vyhlídkové lety provozuje společnost také pod obchodní značkou SKYBALLOON. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi společností Aeronautic club z.s. / SKYBALLOON a objednatelem služby, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána nebo která službu využije (dále klient). Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti Aeronautic club, z.s., a to www.skyballoon.cz.

2. Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi Aeronautic club z.s. / SKYBALLOON a klientem vzniká zaplacením zálohy nebo celé kupní ceny letenky. Klientem je myšlena osoba nebo firma, která služby Aeronautic club z.s. / SKYBALLOON využívá. Koupí letenky nebo rezervací termínu služby klient potvrzuje, že souhlasí se všeobecnými smluvními podmínkami. Objednávkou služby souhlasí klient s tím, že údaje o jeho osobě budou společností Aeronautic club z.s. / SKYBALLOON uchovávány v souladu s příslušnými zákony o ochraně dat. Aeronautic club z.s. / SKYBALLOON se zavazuje, že bude používat tyto údaje pouze pro vlastní potřebu a nebude je předávat dále třetím osobám.

3. Předmět smlouvy – vyhlídkový let balonem / propagační let
Klient se s posádkou balónu setká na předem domluveném místě. O místě startu a provedení letu nebo zrušení letu rozhoduje vždy velitel balónu (dále pilot). Před startem jsou klienti poučeni o chování během přípravy a letu balonem. Posádka připravuje balón k letu, klienti mohou být této přípravy účastni. Balón letí vždy stejným směrem jako převládající směr větru, místo pro přistání pilot určí v poslední fázi letu. Doba letu je dána dle typu letenky. Skutečná doba letu může být zkrácena nebo prodloužena pilotem z důvodu bezpečného provedení letu a přistání. Balón je sledován doprovodným vozidlem, které zajišťuje mj. návrat klientů, posádky a techniky na místo setkání. Po přistání je posádkou připraven tradiční balonářský křest s přípitkem a klientům jsou předány pamětní listy.

4. Poukázka – letenka pro vyhlídkový let balonem
Klient může využít službu pouze s platnou poukázkou - letenkou /dále jen letenkou/ na vyhlídkový let balónem vydanou společností Aeronautic club z.s. / SKYBALLOON, nebo s platným certifikátem zprostředkující společnosti, která má s Aeronautic club z.s. / SKYBALLOON uzavřenou dohodu o spolupráci.

5. Objednávka letenky
Klient si může objednat letenku na stránkách www.skyballoon.cz, telefonicky, e-mailem nebo osobně u oprávněných osob případně obchodních partnerů společnosti. Součástí vydané letenky je přiložený dokument se základními informacemi pro pasažéry.

6. Dodání letenky
Letenku si lze vyzvednout osobně nebo je po dohodě doručována pomocí distribučních společností. Společnost Aeronautic club z.s. / SKYBALLOON nenese zodpovědnost za případná zpoždění vzniklá při distribuci.

7. Cena letu balónem
Ceník nabízených služeb je uveden na internetových stránkách www.skyballoon.cz. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena na dokladu o prodeji nebo na výzvě k platbě. Cena může být kupujícím uhrazena způsoby, které jsou uvedeny na www.skyballoon.cz.

8. Platnost letenky
Po zaplacení je letenka aktivována a zařazena do databáze připravovaných letů. Platnost letenky je dva roky od data vydání vyznačeného na letence, pokud není uvedeno jinak. Zakoupenou letenku/ letenky je možné po dohodě možné zaměnit za jiný nabízený typ služby dle ceníku. Pokud klient nevyužije z vážných důvodů letenku do vypršení doby platnosti, může před vypršením platnosti kontaktovat Aeronautic club z.s. / SKYBALLOON a prodloužit platnost letenky na další období dle dohody.

9. Stornování letenky
Klient může během platnosti letenky tuto stornovat a požádat o vrácení ceny. V takovém případě je účtován manipulační poplatek 20 % z ceny zakoupené letenky/letenek.

10. Rezervace termínu
Po obdržení letenky, nebo nejméně 10 dní před plánovaným termínem letu klient kontaktuje společnost Aeronautic club z.s. / SKYBALLOON, z důvodů dohodnutí termínu a podrobností letu. Lety probíhají po celý rok především však od dubna do října za příznivého počasí. Lety balónem jsou provozovány od jara do podzimu pouze ráno a večer 2 hodiny po východu slunce a 2 hodiny před západem slunce, v zimním období mohou balóny létat během celého dne, vždy však za příznivého počasí. Dohodnutý termín letu balónem bude předběžně telefonicky nebo elektronicky potvrzen cca 24 hodin před startem. Konečné potvrzení letu a místo setkání bude závazně potvrzeno cca 2-3 hodiny před dohodnutým startem. O vlastním provedení letu rozhoduje bezvýhradně pilot balónu s ohledem na okamžité meteorologické podmínky na místě startu. V případě zrušení letu pilotem v místě startu především s ohledem na bezpečnost, bude dohodnut náhradní termín letu.

11. Zdravotní omezení
Z bezpečnostních důvodů nemohou být v balónu přepravovány děti o výšce méně než 130 cm a těhotné ženy. Pasažéři mladší 15-ti let mohou letět pouze v doprovodu dospělé osoby, která odpovídá za jejich chování v průběhu celého letu. Pasažéři bez doprovodu ve věku 15-18 let musí mít písemný souhlas zákonného zástupce pro uskutečnění letu. Horní hranice věku je limitována pouze individuálním fyzickým a duševním stavem pasažéra. Před letem by se měli se svým ošetřujícím lékařem poradit klienti s onemocněním srdce, krevního oběhu, s plicním onemocněním a onemocněním pohybového ústrojí. Klient má povinnost informovat pilota o svých zdravotních omezeních, např. o své snížené pohyblivosti a poskytnout pravdivé údaje o své hmotnosti. Vstup na palubu může být odmítnuta u osob, když existuje podezření na požití alkoholu nebo drog před letem a osob, které dle úsudku pilota neskýtají záruku bezkonfliktního provedení letu. Zaplacená letenka v takovém případě propadá bez náhrady.

12. Oděv a zavazadla klienta
Doporučujeme pohodlné sportovní oblečení, dlouhé kalhoty a pevné boty. Teplota v koši balónu je za letu stejná jako v místě startu, není třeba se oblékat tepleji. Oděv může být během letu a přistání znečištěn.

Do koše balónu doporučujeme rovněž pouze malá zavazadla tak, aby ostatním letícím osobám a pilotovi nebránili v pohybu v koši balónu.

Filmování a fotografování za letu je povoleno.

Za osobní věci klientů (kamery, brýle, fotoaparáty, apod.) během celé akce nenese Aeronautic club z.s. / SKYBALLOON žádnou odpovědnost. Vezme-li si klient uvedené předměty s sebou, pak je sám zodpovědný za jejich stav během celé akce. Za poškození osobních věcí klientů ručí sám klient.

13. Povinnosti klienta
V zájmu bezproblémového a bezpečného průběhu letu musí klient uposlechnout všech pokynů posádky a především pilota. Podle leteckého zákona jsou klienti povinni podrobit se bezpečnostní prohlídce před startem tak, aby byla vyloučena přeprava nebezpečných předmětů (zbraně, výbušniny, hořlaviny, sklo, atd).

14. Pojištění klienta
Každý klient je řádně pojištěn dle platných předpisů. V případě způsobení škody či zranění během startu, letu a přistání, pokud takováto situace nastane, musí být událost neprodleně oznámena pilotovi provádějícím let nebo vedení společnosti bezprostředně po uskutečnění letu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

15. Změna termínu letu klientem
Klient má právo navrhovaný či dohodnutý termín letu změnit nebo odmítnout. Přesunutí termínu letu je možné pouze po oboustranné dohodě nejpozději 48 hodin před plánovanou akcí. V případě, že tak klient neučiní, jeho letenka bez náhrady propadá. Letenka propadá i v tom případě, kdy se klient na místo setkání nedostaví včas, neboť let balónu je přesně časově plánovaná akce, kterou nelze z bezpečnostních důvodů v dohodnutém čase měnit.

16. Záruka kvality provedení letu
Vyhlídkový let balónem je provozován v délce 60-ti minut, při zkrácení letu z bezpečnostních důvodů o více než 15 minut nabízíme dle dohody opakování letu nebo vrácení poměrné části ceny letenky, pokud není dohodnuto jinak.

Vyhlídkový let se koná pouze při vhodném počasí pro let balonem, při dohlednosti větší než 5 km a celkové vzdálenosti letu větší než 3 km.

Za letu se dle místních podmínek balón pohybuje vyjma vzletu a přistání ve výšce 150 – 1000m nad zemí.
Každý pasažér je před letem poučen o průběhu letu a bezpečnostních pravidlech.

V případě nedodržení těchto záruk je nabídnuta možnost opakování letu.

17. Provedení letu jinou firmou
V předem dohodnutých případech může Aeronautic club Brno z.s./SKYBALLOON pro realizaci letu využít jinou společnost, která splňuje stejné právní předpoklady zákona o civilním letectví a dodržuje stejná pravidla pro provedení letu. Ručení přejímá v tomto případě tato pověřená společnost.

18. Další ujednání
Klienti našich vyhlídkových letů balónem souhlasí s případným zveřejněním fotografií a videozáznamů z letu. Pokud je některé z ustanovení těchto obchodních a přepravních podmínek neúčinné, zůstávají tím ostatní ustanovení nedotčena.

19. Reklamace a stížnosti
Při řešení reklamací a stížností klient neprodleně informuje vedení firmy Aeronautic club Brno z.s./SKYBALLOON ústní nebo písemnou formou. Stížnost bude neprodleně prověřena a klient bude o výsledku šetření informován do 30 dnů od podání podnětu.

20. Ochrana osobních údajů (GDPR)
Společnost Aeronautic club Brno, z.s. se řídí veškerými zásadami ochrany osobních údajů stanovených zákonem. Za tímto účelem má společnost zpracovanou prováděcí směrnici týkající se ochrany osobních údajů klientů.

21. Závěrečné ustanovení
Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 20. 3. 2016